Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve Çerez Kullanımına ilişkin Bilgilendirme;

DJLABTR olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler ve hukuki nedeni 

DJLABTR olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, - ticari ve iş stratejilerinin uygulanması gibi amaçlarla KVKK 5. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde gerek Sözleşmelerimizin kurulması, takibi ve yürütülmesi, gerekse, olası hukuki uyuşmazlıklar bakımından delil olarak kullanılması amacıyla meşru menfaatlerimiz doğrultusunda kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

DJLABTR olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde DJLABTR 'nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

DJLABTR müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek DJLABTR ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

Ayrıca Şirketimiz, Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kanun’un 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

DJLABTR, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

DJLABTR ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) DJLABTR'nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) DJLABTR'nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı : AVOLON EVENT TEKNİK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Telefonu: 0090 212 812 9622

Mersis No:0106116597700001

Vergi Dairesi: MASLAK

Vergi Numarası: 1061165977

Adresi: MASLAK MAH. TAŞYONCASI SK. T4 NO:1U İÇ KAPI NO:B103 SARIYER/İSTANBUL.

Mail: [email protected]

Kullanıcılar, yukarıda yer alan haklarına ilişkin başvuruları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde bu talepleri dikkate alınmayacaktır.

Kullanıcılar, anılan başvuruyu kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemler veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirket’imize iletebileceklerdir:

[email protected]  adresinde ve aşağıda bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden Şirketimize teslim edilmesi, iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile MASLAK MAH. TAŞYONCASI SK. T4 NO:1U İÇ KAPI NO:B103 SARIYER/İSTANBUL  adresine iletilmesi 

Yukarıda sayılan yollarla yapılan başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

Yukarıda belirtilen e-posta adresine yapılan başvuru dilekçelerinde de başvuran kişinin ıslak imzası bulunmalıdır.

Şirketimize iletilen talepler 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Şirketimiz, elde ettiği kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklamaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanır. Ayrıca Kullanıcının temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir. 

Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Şirketimiz tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEM VE TAAHHÜTLER

Şirketimiz, Kullanıcılara ait kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde işlenmeyeceğini, kişisel verilere yetkisiz kişiler tarafından erişelemeyeceğini ve belirtilen süreler boyunca gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından muhafaza edilebilmesi adına teknik ve idari tedbirleri alacağını, gerekli denetimleri yaptıracağını taahhüt eder. 

Şirketimiz, bütün veri güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimizin herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır.

Şirketimiz, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaz ve işleme amacı dışında kullanmaz. 

Site üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde, Şirketimiz, söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 

Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

 

AVOLON EVENT TEKNİK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MASLAK MAH. TAŞYONCASI SK. T4 NO:1U İÇ KAPI NO:B103 SARIYER/İSTANBUL.

Telefonu: 0090 212 812 9622